1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Gastro Kont Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg-08-09-010829
Adatkezelő székhelye: 9178 Hédervár, Kossuth L. utca 19.
Adatkezelő e-elérhetősége: iroda(kukac)kontetterem.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115854

2. Az adatkezelés szabályai
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Kont Étterem által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. A Kont Étterem személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Kont Étterem személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. A Kont Étterem az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. A Kont Étterem szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Kont Étterem . megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. A Kont Étterem megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

3. Az érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Kont Étterem feltüntetett elérhetőségein. A Kont Étterem a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez. A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Kont Étterem. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel. A Kont Étterem kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt. Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti. A Kont Étterem az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Kont Étterem adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4.1 Az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, a kezelt adat e-mail cím, név, telefonszám, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintett hozzájárulás, az adattárolás határideje a kapcsolatfelvételtől számított 2 év, az adattárolás módja elektronikus. Az online kapcsolatfelvétellel az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja a társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltakat.

5. Adatfeldolgozás
Az adatkezelő facebook oldalán kialakított Űrlaptárban is történik. Az érdeklődők adatai maximum 90 napig lesznek letölthetők azt követően, hogy az adatokat elküldte a felhasználó.

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései és az Infotv. szabályai az irányadók. 
Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting